LANDRACE | Heo / Lợn đực nọc | giống tốt

TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN NGUYỄN TÂM

Đực Landrace