Yorkshire | Heo / Lợn giống đực - nọc Yorkshire

TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN NGUYỄN TÂM

Đực Yorkshire