TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN NGUYỄN TÂM

Dự kiến kết quả chăn nuôi năm 2015 và kế hoạch phát triển năm 2016

Với kết quả đã đạt được ở năm 2014 và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2015, ngành chăn nuôi đang dự báo kết quả năm 2015 như sau: Đàn heo đạt 27,200 triệu con. Trong đó đàn heo nái đạt 3.922,6 nghìn con, tỷ lệ nái ngoại đạt 22,4%, tỷ lệ heo lai, heo ngoại đạt 92,4%.

kết quả chăn nuôi heo 2015

Đàn gia cầm ước đạt 339,1 triệu con, trong đó đàn gà đạt 258,5 triệu con.

Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 4.782,1 ngìn tấn. Trong đó thịt heo đạt 3.449,3 nghìn tấn, thịt gia cầm đạt 925 nghìn tấn. Trứng các loại đạt 8.850,2 triệu quả.

Dự kiến kế hoạch 2016 đang được đặt ra như sau: Tổng đàn heo đạt 27,500 triệu con. Trong đó đàn heo nái đạt 3.905 nghìn con, tỷ lệ nái ngoại dạt 24%, tỷ lệ heo lai, ngoại đtạ 92,6%. Tổng đàn gia cầm đạt 350,5 triệu con, trong đó đàn gà đạt 265 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 5.009 nghìn tấn. Trong đó thịt heo đạt 3.603 nghìn tấn, thịt gia cầm đạt 987 nghìn tấn. Trứng các loại đạt 9.290 triệu quả.

(Trung tâm Tin học và Thống kê)